fragment

Klung eischt kraftihgkeit
Untmaswerfu
Tja tja…
Grau derb la ler lufttigkeidt
Schmpo sjmoek sjmoek
Enter klankski
Par kreumels drutsels
Titel ditis watitis
Ak ak, wadoe wadoe
Djoppe trajrnis
Wodeffer…kjem leg!

boor

 

 

 
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
 
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
homepage